TAKO – Tays alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen –täydennyskoulutus

Osana vaativan erityisen tuen VIP-verkostotoimintaa käynnistyi Tays erityisvastuualueella TAKO – Tays alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen –täydennyskoulutus elokuussa 2020. Koulutuksen tavoitteena on edistää kunnallisen ja koulukohtaisen konsultaatiomallin suunnittelua ja toteutusta sekä edistää osallistuvien erityisopettajien konsultatiivisen työotteen hallintaa. Koulutus on järjestetty Opetushallituksen opetustoimen täydennyskoulutusrahoituksella. Osallistuvien kuntien kustannettavaksi ovat jääneet sijaiskustannukset. Koulutukset on koronavaikutusten vuoksi toteutettu verkossa, ja myös tämä toteutustapa on toiminut erittäin hyvin.

TAKOssa koulutetaan kolmen maakunnan alueella 75 erityisopettajaa kehittämään kunnallisia konsultaatiomallejaan sekä verkostoitumaan alueen toimijoiden kanssa oman konsultoivan työotteensa vahvistamisen lisäksi. Tavoitteena on luoda alueelle pysyvä konsultoivien erityisopettajien rakenne. Prosessikoulutuksessa hyödynnetään valtakunnallista osaamista ja jaetaan olemassa olevia seudullisia hyviä käytänteitä.

Tays-alueella inkluusiota vahvistetaan kolmella tasolla. Ensimmäinen taso on koulun sisäinen konsultaatio, joka tapahtuu nimetyn opettajan tai opettajien sekä opiskeluhuollon toimesta. Toinen taso on kunnan sisäinen konsultaatio. Kolmas taso puolestaan on alueellinen vaativa konsultaatio, jota tekevät valtion koulukodit, sairaalakoulut, Elmeri-koulut sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Inkluusion vahvistaminen TAYS-alueella TAYS-alueella inkluusiota vahvistetaan kolmella tasolla. Ensimmäinen taso on koulun sisäinen konsultaatio, joka tapahtuu nimetyn opettajan tai opettajien sekä opiskeluhuollon toimesta. Toinen taso on kunnan sisäinen konsultaatio. Keskeistä siinä on kunnallisen yhteisen konsultaatiorakenteen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä paikallisen verkoston kanssa. TAKO-täydennyskoulutuksessa poraudutaan näihin kahteen edellä mainittuun tasoon Tays-alueella. TAKO on alueellinen konsultaatiokoulutus, johon on saatu Opetushallituksen opetustoimen täydennyskoulutusrahoitusta. Koulutusta järjestetään kolmessa maakunnassa yhteensä 75 erityisopettajalle lukuvuonna 2020-2021. TAKO-täydennyskoulutuksen tavoitteena on muodostaa konsultoivien opettajien verkosto sekä käynnistää kunnallisten mallien suunnittelu ja kehittäminen. Kolmas taso puolestaan on alueellinen vaativa konsultaatio, jota tekevät valtion koulukodit, sairaalakoulut, Elmeri-koulut sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Keskeistä vaativan tuen konsultaatiossa ovat arviointi, konsultaatio ja palvelut. Vaatu-toimijoiden yhteistoimintaan, suunnitteluun, tarvekartoitukseen ja palvelupolkujen luomiseen on myös saatu Tays-alueella Opetushallituksen avustus.

Kuva: Johanna Sergejeff

Koulutukseen osallistuvat erityisopettajat ovat nimetty kuntien toimesta ja heillä näin mahdollisuus tulevaisuudessa toteuttaa konsultoivaa työotetta osana omaa tehtäväänsä. Mukana on erityisopettajia lähes kaikista alueen kunnista.

Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelun Osakkeen koordinoima koulutus toteutetaan saman sisältöisenä Kanta-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Koulutus koostuu neljästä koulutuspäivästä, päätösseminaarista, kehittämistehtävistä sekä etätapaamisista.

Sovitut jäljellä olevat lähipäivät:
• Kanta-Häme, Hämeenlinna 14.9.2021 (15 osallistujaa)
• Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki 15.9.2021 (25 osallistujaa)
• Pirkanmaa, Tampere 16.9.2021 (35 osallistujaa)

Kaikille yhteinen loppuseminaari pidetään 17.11.2021 Tampere-talossa. Loppuseminaariin kutsutaan laajemmin myös alueen sivistysjohtoa ja rehtoreita.

Lisätietoja: mari.luosa@valteri.fi ja tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi

Tays-alueen vaativan tuen konsultaation (vaatu) kehittäminen osana VIP-verkostotyötä

Tays-alueella käynnistyi alueellisen konsultaatioverkoston koordinaation, palvelujen tuottamisen sekä palvelupolkujen toteuttamisen suunnittelun kehittämistyö paikallisille sekä alueellisille operatiivisille vaativan tuen toimijoille. Työ mahdollistui VIP-kauden 2018-2020 loppurahahankkeena ja rahoituksen hakijana toimi Lempäälän kunta. Tavoitteena on ollut organisoituminen, tutustuminen sekä yhteissuunnittelu TAYS-alueen Vaativan tuen konsultaation kehittämiseksi. Operatiivisten toimijoiden työryhmä on keskittynyt paikallisen sekä alueellisen konsultaatiopalvelun rakenteen ja sisällön mallien tuottamiseen. Suunnitelma sisältää myös hahmottamista palvelun paikallisesta organisoitumisesta ja palveluun ohjautumisesta.

Vaativan tuen toimijoista mukana ovat: Sairaalaopetus, Elmeri-koulut, Ohjaus- ja oppimiskeskus Valteri. Tays-alueella ei toimi Valtion koulukotia sen sijaan mukana on paikallisia erityisen tuen yksiköitä. Yhteistyökumppaneina kehittämisessä ja suunnittelussa ovat muut alueen maakunnalliset verkostot, TAYS-alueen VIP-toimijat sekä alueryhmä, TAYS-alueen tulevaisuuden SOTE-keskustoimijat sekä perhekeskustoimijat. Operatiivisten vaativan tuen toimijoiden ryhmä on kokoontunut kevään 2021 aikana kerran kuukaudessa ja työryhmän työskentelyyn on kuulunut myös asioiden käsittelyä omassa työyhteisössä.