Inom VIP-nätverket samarbetar man kring olika teman. Varje temagrupp består av en yrkesövergripande sakkunniggrupp som planerar och koordinerar utvecklingsarbetet. I temagrupperna fördjupar man sig i aktuella ämnen och delar med sig av erfarenheter och kunskap för att stöda den sektorövergripande personalens arbete i vardagen. Temagrupperna producerar även olika material samt utredningar och arrangerar fortbildningar.

Ett av de teman som behandlades under den förra verksamhetsperioden var elever med problematisk skolfrånvaro. Gruppen som arbetade kring ämnet producerade till exempel olika modeller för hur man kan ingripa i skolfrånvaro och hur det yrkesövergripande samarbetet kan se ut. Övriga teman var undervisning enligt verksamhetsområden samt barn som placerats. Dessa temagruppers arbete fortsätter under den nya verksamhetsperioden.

Under våren 2021 inledde en ny temagrupp sitt arbete. Gruppen fördjupar sig kring frågor som berör barn och unga som reagerar med beteende och utvecklar  det stöd som dessa barn och unga är i behov av.

Tema

Barn och unga som reagerar med beteende

I VIP-nätverkets nya temagrupp söker man lösningar som stöder och fungerar förebyggande för barn och unga som reagerar genom sitt beteende.

Läs mer på finska

Tema

Barn som placerats

Barnskyddet ordnar vården för barnet utanför det egna hemmet om barnet inte är tryggt i sitt hem eller inte är tryggt för sig själv och om man inte kan påverka situationen på något annat sätt,. Alla elever har rätt till grundläggande undervisning under alla skoldagar, men det här verkställs inte alltid.

Läs mer på finska

Tema

Undervisning enligt verksamhetsområde

Undervisningen ordnas enligt verksamhetsområde endast när det är uppenbart att eleven inte kan studera enligt en individualiserad lärokurs. Verksamhetsområdena är motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter för dagliga rutiner.

Läs mer på finska

Tema

Problematisk skolfrånvaro

Temagruppen för problematisk skolfrånvaro fungerade under verksamhetsperioden 2018-2020. På temagruppens sidor hittar du fortfarande nyheter och material relaterat till ämnet.

Arbetet kring temat fortsätter inom Undervisnings-och kulturministeriets projekt Engagerande arbete i skolgemenskapen.

Läs mer: Engagerande arbete i skolgemenskapen (undervisnings- och kulturministeriet)

Läs mer: Engagerande arbete i skolgemenskapen (Utbildningsstyrelsen)

Läs mer på finska