Krävande konsultation

Krävande konsultation

En del barn och unga är i behov av krävande och yrkesövergripande stöd för sitt lärande och sin habilitering. Närtjänsterna räcker inte alltid till för att trygga barnets eller den ungas tillväxt, utveckling, lärande och skolgång. Om barnet eller den unga fortfarande behöver mera stöd trots att man redan använder närtjänster och ger mångsidigt stöd är det möjligt att utnyttja tjänsten för krävande konsultation som tillhandahålls av aktörerna inom krävande konsultation.

Syftet med krävande konsultation är att stärka den lokala pedagogiska kompetensen och det lokala stödet samt det sektorsövergripande samarbetet. Syftet är också att tillsammans med elevens närskola hitta lösningar på särskilt krävande situationer för barnet eller den unga, som kan vara förknippade med till exempel psykiska problem, flera funktionsnedsättningar eller grav funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska störningar.

Instruktioner för ansökan om krävande konsultation finns bakom knappen nedan.

Kontaktblanketten hittar du här

Aktörer inom krävande stöd

I filmen presenterar sig aktörerna för krävande stöd och berättar om sitt sakkunskapsområde. VIP-nätverkets aktörer inom krävande stöd är undervisning enligt verksamhetsområde (motsvaras på finska av Elmeri-skolorna), sjukhusundervisning, Valteri center för lärande och kompetens och Statens skolhemsskola.

Se presentationsvideo här

Här kan du skriva ut ett krävande konsultation-bokmärke

Samarbetet mellan aktörerna inom krävande stöd

En viktig del av VIP-nätverkets verksamhet är samarbetet mellan representanterna från undervisningsenheterna inom krävande särskilt stöd, det vill säga representanter från Elmeri-skolorna (finns endast på finska och motsvaras i Svenskfinland av de enheter som erbjuder undervisning enligt verksamhetsområde), Valteri, center för lärande och kompetens, sjukhusundervisning samt statens skolhem. Koordineringsgruppen för krävande stöd planerar och koordinerar det nationella samarbetet. Koordineringsgruppen för krävande stöd består av representanter från de tidigare nämnda aktörerna samt av representanter från forskning, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Aktörerna inom krävande stöd från respektive område ansvarar för genomförandet på sitt eget område. Man samarbetar även med Kunskaps- och stödcentra (OT-centra).

 

 

 

Presentationsvideo om aktörerna för krävande stöd

Vaatu-aktörerna, det vill säga Elmeri-skolorna(fi), Valteri center för lärande och kompetens, sjukhusundervisningen och Statens skolhem erbjuder handledning, konsultation och tjänster för att stöda elever som är i behov av krävande särskilt stöd för lärande och skolgång.

Se presentationsvideo här