Tillsammans skapar vi en bättre morgondag för barnen

VIP-nätverket förenar aktörer för att barn och unga i behov av krävande särskilt stöd ska få rätt stöd i rätt tid.

VIP-nätverket har som målsättning att stödja utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet samt att stödja förändringen i verksamhetskulturerna i skolorna och inom småbarnspedagogiken, stärka kompetensen hos aktörerna inom krävande särskilt stöd samt fördjupa samarbetet med företrädarna för lärarutbildningen och forskningen. Genom att producera handböcker och utredningar om krävande särskilt stöd vill man öka kunskapen om ämnet hos personalen inom undervisningsväsendet, föräldrarna och aktörerna utanför skolan.

VIP presentationsvideo Läs mer

Aktuellt

Vad är VIP-nätverket?

VIP-nätverket har som målsättning att stödja utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet samt att stödja förändringen i verksamhetskulturerna i skolorna och inom småbarnspedagogiken, Utvecklingsarbetet som inleddes år 2018 fortsätter nu med en ny, tvåårig verksamhetsperiod under åren 2021-2020.

Här kan du ladda ner VIP-nätverkets presentationsdior i PDF-format.

2021-2022

VIP-verksamheten etableras

Målsättningen är att stärka det förbyggande och tidiga stödet inom småbarnspedagogiken och grundskola. Utvecklingsområdena är de korrigerande åtgärderna inom krävande särskilt stöd samt förebyggande och tidigt stöd. Arbetet utförs nationellt, regionalt, i temagrupper och som ett samarbete mellan aktörerna inom krävande stöd.

MODELLER OCH METODER

Frågeformulär som verktyg för att överväga stöd i anordnande av skolgång.

Undervisningen av elever med svår utvecklingsstörning kan ordnas enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesindelning. Det kan även vara befogat att ordna undervisningen enligt verksamhetsområde på grund av omständigheter som gäller elevens hälsotillstånd om eleven har en funktionsnedsättning eller lider av en allvarlig sjukdom. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014)

Beslut om undervisning enligt verksamhetsområde fattas i beslutet om särskilt stöd.

Till frågeformuläret