Tillsammans skapar vi en bättre morgondag för barnen

VIP-nätverket förenar aktörer för att barn och unga i behov av krävande särskilt stöd ska få rätt stöd i rätt tid.

VIP-nätverket har som målsättning att stödja utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet samt att stödja förändringen i verksamhetskulturerna i skolorna och inom småbarnspedagogiken, stärka kompetensen hos aktörerna inom krävande särskilt stöd samt fördjupa samarbetet med företrädarna för lärarutbildningen och forskningen. Genom att producera handböcker och utredningar om krävande särskilt stöd vill man öka kunskapen om ämnet hos personalen inom undervisningsväsendet, föräldrarna och aktörerna utanför skolan.

VIP presentationsvideo Läs mer

Krävande konsultation

En del barn och unga är i behov av krävande och yrkesövergripande stöd för sitt lärande och sin habilitering. Närtjänsterna räcker inte alltid till för att trygga barnets eller den ungas tillväxt, utveckling, lärande och skolgång. Om barnet eller den unga fortfarande behöver mera stöd trots att man redan använder närtjänster och ger mångsidigt stöd är det möjligt att utnyttja tjänsten för krävande konsultation som tillhandahålls av aktörerna inom krävande konsultation.

Syftet med krävande konsultation är att stärka den lokala pedagogiska kompetensen och det lokala stödet samt det sektorsövergripande samarbetet. Syftet är också att tillsammans med elevens närskola hitta lösningar på särskilt krävande situationer för barnet eller den unga, som kan vara förknippade med till exempel psykiska problem, flera funktionsnedsättningar eller grav funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska störningar.

Kontaktblanketten hittar du här

Aktuellt

VIP-nätverkets temagrupp för undervisning enligt verksamhetsområde har uppdaterat handböckerna.

17.3.2023 — Svenskspråkiga nyheter, Tiedotteet

VIP-nätverkets temagrupp för undervisning enligt verksamhetsområde har uppdaterat handböckerna Jag l...

VIP-verkoston vakiinnuttamiskauden loppuraportti

9.1.2023 — Tiedotteet

Opetushallituksen raportissa VIP-verkosto 2021–2022. Verkoston vakiinnuttamiskauden loppuraportti  k...

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa -opas on julkaistu

23.12.2022 — Tiedotteet

Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa. Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa kä...

Tallenteet Aluehallintoviraston ja Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän webinaareista syksyllä 2022

15.12.2022 — Barn och unga som reagerar med beteende, Tiedotteet

VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja Aluehallintoviraston yht...

Tiedoksi Sote-akatemian verkkokoulutus kevät 2023: Yhteisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä (5 op)

15.12.2022 — Tiedotteet

Hei sinä kasvatus- ja oppimisyhteisöissä työskentelevä ammattilainen, haluatko vahvistaa hyvinvointi...

Tiedoksi 12/2022 julkaistu opas ”Tukea arkeen! Keinoja lasten ja nuorten emotionaalisten, sosiaalisten ja käyttäytymisen taitojen tukemiseksi."

14.12.2022 — Barn och unga som reagerar med beteende, Tiedotteet

Oppaan pohjana on VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän työ. Teem...

Vad är VIP-nätverket?

VIP-nätverket har som målsättning att stödja utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet samt att stödja förändringen i verksamhetskulturerna i skolorna och inom småbarnspedagogiken, Utvecklingsarbetet som inleddes år 2018 fortsätter nu med en ny, tvåårig verksamhetsperiod under åren 2021-2020.

Här kan du ladda ner VIP-nätverkets presentationsdior i PDF-format.

2021-2022

VIP-verksamheten etableras

Målsättningen är att stärka det förbyggande och tidiga stödet inom småbarnspedagogiken och grundskola. Utvecklingsområdena är de korrigerande åtgärderna inom krävande särskilt stöd samt förebyggande och tidigt stöd. Arbetet utförs nationellt, regionalt, i temagrupper och som ett samarbete mellan aktörerna inom krävande stöd.

MODELLER OCH METODER

Frågeformulär som verktyg för att överväga stöd i anordnande av skolgång.

Undervisningen av elever med svår utvecklingsstörning kan ordnas enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesindelning. Det kan även vara befogat att ordna undervisningen enligt verksamhetsområde på grund av omständigheter som gäller elevens hälsotillstånd om eleven har en funktionsnedsättning eller lider av en allvarlig sjukdom. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014)

Beslut om undervisning enligt verksamhetsområde fattas i beslutet om särskilt stöd.

Till frågeformuläret