Utveckling av handlednings-och tjänstenätverk för krävande särskilt stöd

VIP-nätverket utvecklar det krävande särskilda stödet som erbjuds barns och ungas lärande och skolgång. Nätverket utveckar även formerna för förebyggande och tidigt stöd. Utvecklingsarbetet som inleddes år 2018 fortsätter nu med en ny, tvåårig verksamhetsperiod under åren 2021-2020.

Very Important Person, VIP, hänvisar till barn och unga som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin habilitering. Eleven kan till exempel ha svåra psykiska symptom, autismspektrum, en funktionsnedsättning eller flera och svåra funktionsvariationer. Stödet är ofta långvarigt och intensivt samt genomförs i allmänhet i ett yrkesövergripande samarbete.

VIP-nätverket stöder närskoleprincipen

Målsättningen är att undervisningen i första hand ska ordnas i elevens egen närskola eller vid verksamhetsstället där förskoleundervisningen ordnas. Nätverket producerar handböcker för att öka kunskapen om ämnet hos personalen inom undervisningsväsendet, föräldrarna och aktörerna utanför skolan. Eleven får stöd för sin utveckling, sitt lärande och sin skolgång i enlighet med sina behov. Målsättningen för nätverket är varje barns och ungas rätt är att få undervisning alltid då det är möjligt med beaktandet av elevens hälsotillstånd.

VIP-nätverkets målsättning för verksamheten

Utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet

Målsättningen är att skapa nya strukturer för samarbetet mellan yrkesövergripande aktörer. Detta sker genom att skapa konkreta verksamhetsmodeller mellan bildningsväsendets och social-och hälsovårdens aktörer på både nationell och regional nivå. Samarbetet med tredje sektorn ökas också.

Länkar: Krävande konsultation och Kompetens- och stödcenter (sidan endast på finska).

Förändring av verksamhetskulturen

Målsättningen är att förbinda aktörerna en kultur som präglas av en ”vi gör tillsammans-anda” samt att bygga upp ett jämlikt samarbete och att bygga upp ett förtroende. Tillsammans  främjar aktörerna lärande och delar med sig av god praxis, arbetsverktyg och innovationer. Det förebyggande och tidiga stödet utvecklas tillsammans och gemensamt värnar man aktörerna för ett fortgående stöd från småbarnspedagogiken genom hela skolstigen.

Ökad kunskap

Målsättningen är att skapa yrkesövergripande verksamhetsmodeller och att öka kunskapen inom de tematiska nätverken, som har grundats utgående från utvecklingsämnen som ansetts vara centrala. Utöver detta är målsättningen att öka och stärka utvecklingskunskapen hos aktörerna inom krävande särskilt stöd samt att sporra till en målinriktad utvecklings- och försökskultur.

Genom att skapa nätverk förbättrar vi kommunernas och de privata aktörernas möjligheter att utnyttja Elmeri-skolornas, statens skolhemsskolor och sjukhusundervisningens enheter samt Valteri center för lärande och kompetens kunskap kring att planera, förverkliga och utvärdera det krävande särskilda stödet.

Samarbete med lärarutbildning och forskning

Målsättningen är att öka medvetenheten om undervisning för elever med behov av krävande särskilt stöd  hos företrädarna för lärarutbildningen så att alla som utexamineras från lärarutbildningen i framtiden har bättre förutsättningar att undervisa dessa elever.

Målsättningen är att främja utrednings -och forskningsarbete på universitetsnivå, speciellt vad gäller inklusionshinder för elever med krävande särskilt stöd. Utöver detta främjas yrkesövergripande forskning och man strävar efter att implementera forskningen kring krävande särskilt stöd till vardagspraxis.

VIP-nätverkets ansvarsområden och verksamhet under etableringsperioden 2021-2022

VIP-nätverkets verksamhet leds av en styrgrupp som består av medlemmar från Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Ordförande för styrgruppen är överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen.

Verksamheten består av tre helheter: det nationella VIP-arbetet, det regionala VIP-arbetet och arbetet som hänför sig till krävande särskilt stöd (det s.k. Vaatu-arbetet). Under den nya verksamhetsperioden betonas samarbetet med kommunerna och därför inbjuds kontaktpersoner från kommunerna (s.k. VIPU-personer) att delta i VIP-verksamheten.

Verksamheten leds under åren 2021-2022 av en ledningsgrupp med medlemmar från Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Verksamheten innefattar det nationella VIP-arbetet, VIP-områdesarbetet samt arbetet som hänför sig till krävande särskilt stöd (s.k. vaatu). Inom ramen för områdesarbetet planeras verksamheten av sektorövergripande grupper och Valteri samt vid behov med representanter från UKM och UBS. Valteris kontaktpersoner koordinerar det operativa arbetet. Utbildningsanordnarna har utsett VIPU-kontaktpersoner som ansvarar för stöd för lärande och representanter för elevvården. Koordineringsgruppen för krävande konsultation planerar och koordinerar arbetet på fem områden. VIP-nätverket samarbetar med social- och hälsovårdssektorn, familjecentra samt OT-centralerna.

Här kan du ladda ner VIP-nätverkets presentationsdior i PDF-format.

VIP-nätverkets presentationsdior

VIP-nätverkets verksamhet inleddes år 2018

VIP-nätverksarbetet grundar sig på slutrapporten (2017) av arbetsgruppen för Krävande särskilt stöd och de 12 utvecklingsförslag som fokuserar på utvecklingen av krävande särskilt stöd.  De kan även länkas till  programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).

VIP-nätverksarbetet inleddes med regionala kick-off-tillställningar. I videon hittar du ansvarspersonernas tankar våren 2018.