Perusopetus- ja lukiokoulutuksesta sekä ammatillisesta koulutuksesta ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) annettuihin lakeihin on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.8.2022. Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Uudistukset ovat osa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen toimenpideohjelmaa.

Tavoitteena on ehkäistä kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä turvata turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Opetuksen epäämiseen ja kurinpitotoimiin liittyviä menettely- ja toimivaltasäännöksiä on muutettu eri koulutusmuotojen lainsäädännössä.

Opetukseen osallistumisen epääminen on turvaamistoimenpide poikkeuksellisia tilanteita varten. Sen enimmäiskestoa on perusopetuslaissa pidennetty. Samalla lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja rehtorit on lisätty ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Jatkossa tietoon tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta on ilmoitettava niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Asiasta tiedottavat tarkemmin:

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.5.2022. Lue koko tiedote: Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa lisää työkaluja. Asiakirja Kurinpitosäätelyn keskeiset muutokset pdf-muodossa: Microsoft Word – Kurinpitomuutokset.docx (hankeikkuna.fi)

Opetushallitus 18.5.2022. Lue uutinen: Opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä täsmennettiin – koulut ja oppilaitokset voivat puuttua aiempaa tehokkaammin kiusaamiseen ja syrjintään | Opetushallitus (oph.fi)

Kuntaliitto 10.6.2022.  Lue koko tiedote: https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/opetuksen-epaamiseen-kurinpitoon-muutoksenhakuun-ja-rehtorin-toimivaltaan