Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 hakuoppaassa kehotetaan yhteistyöhön sivistystoimen kanssa sekä hyödyntämään olemassa olevia verkostoja ja toimintamalleja, mukaan lukien moniammatillinen VIP-verkosto.

Lasten ja nuorten hyvän elämän -kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestämiseksi on ensisijaisen tärkeää huomioida pedagoginen toimintaympäristö ja sen merkitys osana lapsen arkea. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja tuen oikea-aikaisuuden takaamiseksi ja palvelujen yhteensovittamiseksi ratkaisevassa asemassa ovat sujuvat palveluohjauskäytänteet oppimisen tuen, oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vaativan erityisen tuen palveluiden välillä.

VIP-verkosto on lähettänyt hankehakemuksesta vastaaville henkilöille ehdotuksen sivistystoimen ja VIP-verkoston kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. Sivistystoimen näkökulmien huomioimiseksi on merkityksellistä, että sen rooli näkyy konkreettisina kirjauksina jokaisen alueen hakemuksessa ja että sivistystoimi on alusta lähtien mukana hankkeistamisessa yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.