LEHDISTÖTIEDOTE

Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston TAYS-alueen Kick off hotelli Tornissa Tampereella 25.4.2018 klo 9.30-15.15

Vaativan erityisen tuen alueellinen kehittäminen osana yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä käynnistyy TAYS-alueen Kick off-tilaisuudella Tampereella 25.4. Tällöin alan alueelliset keskeiset toimijat aloittavat vaativan erityisen tuen ohjaus-ja palveluverkoston eli VIP-verkoston muodostamisen. Kokonaisuudessaan kansallinen VIP-verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta, joissa käytännön toiminta tapahtuu. Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja.  Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän (2015-2017) loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli näiden oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Lisäksi heille tarjottavaa tukea ei aina järjestetä normiston edellyttämällä tavalla. Kunnissa ja kouluissa on tällä hetkellä tilanteita, joissa oppilas esimerkiksi ollessaan useita viikkoja tutkimus- tai kuntoutusjaksoilla ei saa opetusta lainkaan. Joskus hänet on syystä tai toisesta arvioitu koulunkäyntikyvyttömäksi ja jätetty sen jälkeen useiksi päiviksi tai jopa viikoiksi ilman opetusta. Lisäksi tiedossa on kotinsa ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin ja siihen liittyvän tiedonkulun pulmia. Jokaisella oppilaalla on kuitenkin oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista. Tämä oikeus ei tällä hetkellä toteudu.

Vaativaa erityistä tukea oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitsee Suomessa arvioilta noin 10 000 lasta ja nuorta. Vaativa erityinen tuki viittaa nimensä mukaisesti oppilaille tarjottavan tuen vaativuuteen. Tuki on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. Nämä oppilaat opiskelevat perusopetuksen koulujen opetusryhmissä, erityisryhmissä, kunnallisissa ja yksityisissä erityiskouluissa, sairaalaopetuksessa, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kouluissa, Elmeri-kouluissa tai valtion koulukotien kouluissa. Oppilailla voi olla vakavaa psyykkistä oireilua, autisminkirjoa, kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja monivammaisuutta.

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Monialainen ohjausryhmä seuraa ja arvioi toiminnan etenemistä. Ohjausryhmän toimintakausi päättyy 31.12.2020.

Lisätietoja:

Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295330256, jussi.pihkala@minedu.fi

Pirjo Koivula, Opetushallitus, puh. 0295331191, pirjo.koivula@oph.fi (paikalla Tampereella 25.4.)