VIP-verkoston kansallinen ohjausryhmä vahvisti kokouksessaan 7.9.2018 alueellisten ydinryhmien kokoonpanot. Viidessä ydinryhmässä on kussakin 14-15 jäsentä. Ryhmiä kootessa painotettiin erityisesti monialaisuutta ja alueellista edustavuutta. Myös taustaorganisaation sitoutuminen on keskeistä. Tärkeitä valintakriteereitä olivat myös henkilöiden kokemus vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten asioista omalla alallaan, kehittämismyönteisyys ja aktiivisuus sekä laajat verkostot. Tarkoituksena on, että jäsenet mm. välittävät tietoa VIP-työstä verkostoilleen ja tuovat ydinryhmään tietoa kentän tarpeista ja jo toteutetuista kehittämistoimista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui tehtävään kullekin alueelle edustajia sivistystoimesta, sairaalaopetuksesta, Elmeri-kouluista, valtion koulukodeista, sivistystoimenjohdosta, varhaiskasvatuksesta, sosiaalitoimen johdosta, oppilashuollosta, erityisopettajia kouluttavista yliopistoista, lastensuojelusta, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (LAPE) ja/tai Osaamis- ja tukikeskuskehittäjistä (OT), erikoissairaanhoidosta sekä Aluehallintovirastosta.

Ydinryhmien tehtävänä on toimia ohjausryhmän päättämien kehittämistyön tavoitteiden toteuttamiseksi, erityisesti

  • Suunnitella, koordinoida ja edistää alueellista työtä
  • Luoda monialaisen yhteistyön rakenteita ja kehittää yhteisiä toimintamalleja
  • Edistää hyvien käytäntöjen jakamista ja uusien innovaatioiden kehittämistä ja pilotointia
  • Tukea ennaltaehkäisevää työtä ja lähikouluperiaatetta lisäämällä osaamista sekä tarjoamalla tukea ja ohjausta kouluille
  • Edistää monialaisten temaattisten verkostojen syntymistä ja työskentelyä
  • Nostaa esiin kehittämistyön prioriteettejä täydennyskoulutustarpeet mukaan lukien
  • Seurata ja raportoida alueellisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen työstä.

Ydinryhmien puheenjohtajat ja jäsenet on merkitty liitteenä oleviin taulukkoihin, sihteereinä toimivat alueiden Valteri-yhdyshenkilöt. Ydinryhmien toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun saakka.