Undervisnings- och kulturministeriet

 

Begäran om att utse kontaktpersoner

 

Privata utbildningsanordnare

Universitetens övningsskolor

 

Kontaktpersoner för nätverket VIP för krävande särskilt stöd

 

Undervisnings- och kulturministeriet ber Er utse en kontaktperson för nätverket VIP för krävande särskilt stöd. Vi önskar att kontaktpersonen skulle vara den som ansvarar för koordineringen av stödet för lärande och skolgång. Därtill har ni möjlighet att utse en andra person som företräder elev- och studerandevårdens tjänster.

Dessa så kallade VIPU-kontaktpersoner får information om VIP-nätverkets arbete för att utveckla det krävande särskilda stödet och det förebyggande och tidiga stödet. För dem ordnas avgiftsfri fortbildning, olika evenemang och webbinarier. VIPU-kontaktpersonerna informerar nätverket om skolornas utvecklingsbehov som underlag för planeringen av utvecklingsarbetet. Kommunerna har i tidigare skede utsett sina VIPU-kontaktpersoner.

VIP-nätverket arbetar med att utveckla det krävande särskilda stödet som ska erbjudas barn och unga för deras lärande och skolgång samt utvecklar formerna för förebyggande och tidigt stöd. Nätverkets arbete inleddes år 2018 och fortsätter nu med en ny, tvåårig verksamhetsperiod.

VIP-nätverkets arbete utförs både på nationell och regional nivå. Utöver den regionala verksamheten samarbetar nätverket kring olika aktuella teman. Teman som behandlades under den föregående verksamhetsperioden var undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde, barn och unga som placerats och elever med stor skolfrånvaro. Gruppen som arbetade med det sistnämnda temat utvecklade bland annat olika modeller för att ingripa i frånvaro och för det yrkesövergripande samarbetet. En ny temaspecifik grupp inleder i vår sitt arbete med att fördjupa sig i frågor som berör barn och unga med utmanande beteende och utvecklingen av stödet som dessa behöver.

Vi ber er vidarebefordra detta meddelande till de personer som ni önskar utse till er skolas VIPU-kontaktpersoner.

Kontaktpersonerna ska anmäla sig via nedanstående länk snarast möjligt: https://www.lyyti.fi/reg/VIPUhenkilot_1064

 

Ytterligare information: https://vip-verkosto.fi/vip-natverket/.