Tillsammans skapar vi en bättre morgondag för barnen

VIP-nätverket förenar aktörer för att barn och unga i behov av krävande särskilt stöd ska få rätt stöd i rätt tid.

VIP-nätverket har som målsättning att stödja utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet samt att stödja förändringen i verksamhetskulturerna i skolorna och inom småbarnspedagogiken, stärka kompetensen hos aktörerna inom krävande särskilt stöd samt fördjupa samarbetet med företrädarna för lärarutbildningen och forskningen. Genom att producera handböcker och utredningar om krävande särskilt stöd vill man öka kunskapen om ämnet hos personalen inom undervisningsväsendet, föräldrarna och aktörerna utanför skolan.

VIP presentationsvideo Läs mer

MODELLER OCH METODER

Frågeformulär som verktyg för att överväga stöd i anordnande av skolgång.

Undervisningen av elever med svår utvecklingsstörning kan ordnas enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesindelning. Det kan även vara befogat att ordna undervisningen enligt verksamhetsområde på grund av omständigheter som gäller elevens hälsotillstånd om eleven har en funktionsnedsättning eller lider av en allvarlig sjukdom. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014)

Beslut om undervisning enligt verksamhetsområde fattas i beslutet om särskilt stöd.

Till frågeformuläret

Material: VIP-nätverket

Nationellt VIP-webbinarium 18.11.2021

Material: Inledning, Modeller för arbete med utmanande beteende, Krävande särskilt stöd i praktiken

Se materialen

Jag lär mig och jag kan. Undervisning enligt verksamhetsområde i den grundläggande utbildningen

Material: Jag lär mig och jag kan. Undervisning enligt verksamhetsområde i den grundläggande utbildningen

Se materialen

Alla lär sig! Förlängd läroplikt och möjligheter för lärande

Material: Alla lär sig! Förlängd läroplikt och möjligheter för lärande

Se materialen

Nationellt VIP-webbinarium 1.10.2020

Material: Inbjudan och program VIP-webbinarium 1.10., Välkomstord och introduktion, Krävande särskilt stöd – uppfylls barnets rättigheter?

Se materialen

VAATU = aktörer inom krävande särskilt stöd, material

Material: De svenskspråkiga aktörerna inom krävande särskilt stöd , Mötesprotokoll 11.10.2019 aktörer inom krävande särskilt stöd i Svenskfinland

Se materialen

VIP-nätverksdagarnas material på svenska

Material: Vanligaste frågor och åtgärdsplaner, Individuellt inriktad elevhälsa tillsammans, ABC för ett lyckat nätverksmöte

Se materialen

Material

Material: VIP-nätverkets broschyr, VIP presentationsvideo, Elever som inte går i skola - En liten guide som stöd för skolgången

Se materialen

Kontakt

Maj-Len Engelholm

Undervisningsråd
puh. 0295 33 1601 & 050 338 4475
maj-len.engelholm@oph.fi

Josefin Svedin

Valteri center för lärande och kompetens
puh. 029 5332 212
josefin.svedin@valteri.fi