VIPU-kontaktpersonen

 • nätverkar aktivt med andra aktörer
 • får information om utvecklingen av förebyggande och tidigt stöd samt krävande särskilt stöd i VIP-nätverket
 • får aktuell information om ärenden och projekt inom undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, Utbildningsstyrelsens och Institutet för hälsa och välfärds (THL) verksamhetsområden (särskilt stöd för lärande och skolgång samt elevvård)
 • deltar i evenemang som ordnas fortbildningar, webbinarier, seminarier osv.)
 • sammanställer utvecklingsbehoven för samarbetet kring skolornas/kommunernas/ utbildningsanordnarnas/elevvårdstjänsternas stöd för lärande och skolgång och förmedlar utvecklingsförslag till VIP-områdesgruppen inom det egna området samt till VIP-nätverkets aktörer
 • bidrar till att skapa, utveckla och upprätthålla lokala verksamhetsmodeller och samarbetsstrukturer utifrån den kunskap, fortbildning och erfarenhet som erhållits med stöd av VIP-områdesgruppen
 • ser till att informationen förmedlas till aktörerna inom småbarnspedagogiken, i synnerhet om den egna kommunen inte har utsett en skild representant för småbarnspedagogiken som VIPU-kontaktperson
 • förmedlar som kontaktperson den information och de aktuella ärenden hen fått till sin egen kommun och skola:
  till bildningsväsendets ledning och rektorer/elevvårdstjänsternas chefer och ledning
  till lärare/lärare inom småbarnspedagogiken/yrkesutbildade personer inom elevvårdstjänsterna (skolpsykologer, skolkuratorer, skolhälsovårdare och -läkare)

VIP-nätverket stöder VIPU-kontaktpersonernas arbete bland annat genom att:

 • organisera landskapsvisa, regionala och/eller nationella distans- och närträffar för VIPU-kontaktpersonerna (cirka 7–8 evenemang 2021–2022)
 • informera via e-post i VIPU-månadsbrev, på webbplatsen och i Facebook
 • organisera nationella seminarier och webbinarier enligt temagrupp
 • producera forskning, utredningar och mångsidigt avgiftsfritt material om temagruppernas teman
 • producera informationsinslag och inspelningar på VIP-nätverkets webbplats
 • samla god praxis och göra den tillgänglig på webbplatsen
 • skapa en e-tjänst för krävande konsultation

Visst informerar ni väl i kommuner, skolor, enheter för småbarnspedagogik osv. inom era egna nätverk att ni verkar som utsedda VIPU-kontaktpersoner. Er roll är viktig som informationsförmedlare mellan VIP-nätverket och aktörerna på fältet. Därför är det nödvändigt att i stor utsträckning säkerställa att alla känner till vem som är utbildningsanordnarens lokala VIPU-kontaktpersoner.