VIPU-yhdyshenkilö

 • verkostoituu aktiivisesti muiden toimijoiden kanssa
 • saa tietoa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen sekä vaativan erityisen tuen kehittämisestä VIP-verkostossa
 • saa ajankohtaista tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimialueiden asioista ja hankkeista (erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä opiskeluhuolto)
 • osallistuu järjestettäviin tilaisuuksiin (koulutukset, webinaarit, seminaarit jne.)
 • kokoaa koulujen / kuntien / opetuksen järjestäjien / opiskeluhuoltopalveluiden oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvän yhteistyön kehittämistarpeita ja välittää kehittämisehdotuksia oman alueensa VIP-alueryhmälle sekä VIP-verkoston toimijoille
 • edistää osaltaan saamansa tiedon, koulutuksen ja kokemuksen perusteella paikallisten toimintamallien ja yhteistyön rakenteiden luomista, kehittämistä ja ylläpitämistä VIP-alueryhmän tuella
 • huolehtii tiedon välittämisestä varhaiskasvatuksen toimijoille, erityisesti mikäli omasta kunnasta ei ole erikseen nimettynä varhaiskasvatuksen edustajaa VIPU-yhdyshenkilöksi
 • välittää yhdyshenkilönä saamaansa tietoa sekä ajankohtaisia asioita tiedoksi omassa kunnassaan ja koulussaan:
  sivistystoimen johdolle ja rehtoreille / opiskeluhuoltopalveluiden esihenkilöille ja johdolle
  opettajille / varhaiskasvatuksen opettajille / opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisille (koulupsykologit, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit)

VIP-verkosto tukee VIPU-yhdyshenkilöiden työtä muun muassa:

 • organisoimalla VIPU-yhdyshenkilöille maakunnallisia, alueellisia ja/tai kansallisia etä- ja läsnäolotilaisuuksia (n. 7–8 tilaisuutta v. 2021–2022)
 • tiedottaa sähköpostitse VIPU-kuukausikirjein, nettisivujen ja Facebookin avulla
 • organisoimalla teemaryhmittäin kansallisia seminaareja ja webinaareja
 • tuottamalla teemaryhmien aiheisiin liittyen tutkimusta, selvityksiä sekä monipuolista maksutonta materiaalia
 • tuottaa VIP-verkoston www-sivuille Tietoiskuja ja tallenteita
 • kokoaa www-sivuille jaettavia hyviä käytänteitä
 • luomalla Vaativan konsultaation sähköisen palvelun

Tiedotattehan verkostoissanne kunnissa, kouluissa, varhaiskasvatusyksiköissä jne., että juuri te toimitte nimettyinä VIPU-yhdyshenkilöinä. Roolinne on tärkeä tiedonvälittäjänä VIP-verkoston ja kentän toimijoiden välillä. Siksi on tarpeen laajasti varmistaa, että kaikilla on tiedossa, keitä ovat opetuksen järjestäjän paikalliset VIPU-yhdyshenkilöt.