Under 2020 kommer verksamheten att fortsätta i riktningen som utstakats av det tredje utvecklingsuppdraget i undervisnings- och kulturministeriets (2017) rapport, d.v.s. vi kommer att utveckla både den förebyggande och den korrigerande verksamheten. Ju starkare vi lyckas göra de grundläggande tjänsterna och det tidiga stödet genom mångprofessionellt arbete, desto mer kommer pressen på de korrigerande tjänsterna att minska. Ett smidigt

samarbete mellan förvaltningsnämnder är en förutsättning för förändringen, så det kommer fortsättningsvis att vara nödvändigt att utföra utvecklingsarbete tillsammans. Vi har redan tidigare skapat länkar mellan VIP-nätverket och utvecklingen av Kunskaps- och stödcentrumen, och detta kommer att konkretiseras under detta år. Också Framtidens social- och hälsocentral med sin Familjecentral lär bli en mycket viktig samarbetspartner tillsammans med bildningsnämnden.

Liksom fjolåret kommer VIP-nätverket att fortsätta verka på både nationell och regional nivå under ledning av styrgruppen som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet. Styrgruppens mandatperiod upphör i slutet av detta år. Vi har som mål att verksamhetsmodellerna och praxisen som skapas och tas i bruk i och med utvecklingsverksamheten kommer att leva vidare i regionerna efter detta år. Detta stöds även av att VIP-nätverket kommer att bli permanent – detta glädjebudskap fick vi från ministeriet lite före jul. Vi kommer att få mer information om detta senare.

Utveckling av den förebyggande verksamheten fortsätter

Kärngruppernas arbete är mycket viktigt i det regionala utvecklingsarbetet, och det kommer att fortsätta som förut med planering, koordinering och ledning av verksamheten.

Under nätverksdagarna i februari kommer vi att fortsätta att främja det förebyggande arbetet. Den här gånger har vi i synnerhet bjudit in ledningen och chefer från bildnings-, social- och hälsovårdsväsendet samt andra experter på nätverksledning för att tillsammans fundera på hur man kan ordna regionala tjänster för krävande särskilt stöd på ett mångprofessionellt sätt. Tyngdpunkterna för nätverksdagen i april kommer att vara bl.a. temana familjen och småbarnspedagogiken, som också anknyter till Familjecentralverksamheten. Modellerna, metoderna och materialen som vi håller på att bearbeta, till exempel verken om barn som inte går i skola och screeningen om skolgångsförmåga som blir färdig under våren, kommer också att fungera som redskap för tidigt ingripande.

De förebyggande grundläggande tjänsterna kommer också att effektiveras av att elevhälsotjänsterna stärks. Som bäst (9.12–24.1) pågår ansökan till elevhälsans styrgruppers utvecklingsprocess. Ytterligare information finns på adressen https://vip-verkosto.fi/opiskeluhuollon-ohjausryhmapilotoinnin-haku-on-kaynnissa/

Främjande av utvecklingen av korrigerande tjänster

Utvecklingen av korrigerande tjänster pågår på både nationell och regional nivå genom den så kallade Vaatu-verksamheten, som också beskrivs i den ovannämnda rapporten. Vaatu-aktörerna är Elmeri-skolorna, Valteri center för lärande och kompetens, enheterna för sjukhusundervisning samt Statens skolhemsskolor. De här aktörerna har inlett ett aktivare och mer målinriktat samarbete på både nationell och regional nivå för att utveckla mer krävande tjänster. Med detta eftersträvas att det inte blir luckor någonstans i tjänsterna för barn och unga som behöver krävande särskilt stöd, och å andra sidan att man inte heller gör överlappande saker, utan att tjänsterna synkroniseras. Det första konkreta resultatet kommer i närmaste framtid att läggas upp på VIP-nätverkets webbplats som en video där aktörerna beskriver sina tjänster.

Temagrupperna fortsätter

Arbetet i temagrupperna Barn som inte går i skola, Placerade barn och Undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde är i farten och kommer att pågå till årets slut. Bland annat producerar grupperna forskningsdata, modeller och material. Dessutom ordnar temagrupperna utbildningsevenemang. Den följande avgiftsfria utbildningen är evenemanget ”Don’t give up on us” som ordnas i Helsingfors den 25 mars. Innehållet är delvis gemensamt och delvis differentierat beträffande verksamheten i de tematiska grupperna för barn som inte går i skola och placerade barn. Programmet och anmälningslänkar kommer att publiceras i slutet av januari på webbplatsen vip-verkosto.fi. Där finns mer information om hur alla temagruppers arbete framskrider.