Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdisti ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen johtama VIP-verkoston vakiinnuttamiskausi ja määräraha/rahoitus päättyi 31.12.2022. Kaikki verkkosivuilla olevat materiaalit ovat kuitenkin hyödynnettävissä ainakin lukuvuoden 2023-2024 loppuun saakka, joskin VIP:n nettisivujen kokonaisvaltainen ylläpitäminen ja päivittäminen päättyvät vuoden vaihteessa.

VIP-verkoston koko viisivuotinen toiminta on kuvattu kahdessa Opetushallituksen Raportit ja selvitykset –sarjan julkaisussa: VIP-verkosto 2018-2020 sekä VIP-verkosto 2021-2022.

VIPU-verkostoitumistilaisuuksia järjestetään etänä keväällä ja syksyllä 2023 Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin operoimina. Tilaisuuksien aikatauluista tiedotetaan VIPU-yhdyshenkilöitä sekä vakiinnuttamiskauden alueryhmien jäseniä sähköpostitse.

Katso video Lue lisää

Vaativa konsultaatio

Vaativa konsultaatio -palvelu ei jatku syksyllä 2023. Luotua verkostoa ylläpidetään Vaatu-toimijoiden yhteistyöllä. Toimijoiden omat konsultaatiot ovat käytettävissä.

Mitä vaativa konsultaatio on?

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee oppimiseensa ja kuntoutumiseensa vaativaa moniammatillista tukea. Lähipalvelut eivät aina riitä turvaamaan kasvua, kehitystä, oppimista ja koulupolkua. Mikäli lapsen tai nuoren tarve jatkuu vahvana lähipalveluiden ja monipuolisen tuen käytöstä huolimatta, on mahdollista hyödyntää Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottamaa vaativan konsultaation palvelua.

Vaativan konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja tukea sekä monialaista yhteistyötä, ja löytää yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen tai nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin. Nämä voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin pulmiin, moni- ja vaikeavammaisuuteen, kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon tai muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Lue lisää Vaatu-toimijoiden konsultaatiopalveluista

Mikä on VIP-verkosto?

VIP-verkostossa kehitettiin lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkui kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

2021-2022

VIP-toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan tarkoituksena oli kunnallisen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toteuttaman tuen vahvistaminen. Kehittämiskohteena olivat vaativan erityisen tuen korjaavat toimet sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Työtä tehtiin kansallisesti, alueellisesti, teemaryhmissä ja Vaatu-toimijoiden yhteistyönä.