Luodaan yhdessä lapsille parempi huominen

VIP-verkosto yhdistää ammattilaiset, jotta vaativan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Katso video Lue lisää

 

Ammattilaisten toiminta-alueet

VIP-verkosto on jaettu valtakunnallisesti viiteen toiminta-alueeseen. Alueiden toimintaa koordinoivat moniammatilliset ydinryhmät. Tavoitteena on alueellisesti auttaa ammattilaisia verkostoitumaan sekä saattaa vaativan erityisen tuen resurssit ja sitä tarvitsevat yhteen.

Teemat

Koulua käymättömät lapset

Sellaisten lasten ja nuorten määrä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty käymään omaaa kouluaan, on lisääntynyt. Teemaryhmässä kehitetään ja jaetaan erilaisia malleja poissaoloihin puuttumiseen, räätälöityjä opetusratkaisuja sekä monialaisen yhteistyön malleja.

Lue lisää

Teemat

Sijoitetut lapset

Jos lapsi ei ole turvassa kotonaan tai turvassa itseltään, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla, lastensuojelu järjestää lapsen hoidon oman kodin ulkopuolella. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, mutta tämä ei aina toteudu.

Sijoitetut lapset

Teemat

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottama konsultaatiopalvelu vaativaan erityiseen tukeen

Vaativa konsultaatio

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee vaativaa ja moniammatillista tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa. Heillä voi olla esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- ja vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, autismikirjoa tai muuta neurokirjoa.

Useimmiten lähipalveluiden kuten varhaiskasvatuksen tai koulun tuki riittää vahvistamaan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä siten koulupolun onnistumista. Vaativaa konsultaatiota voidaan hyödyntää, kun lähipalveluiden moniammatillisen tuen muodot ovat jo käytössä ja silti lapsen tai nuoren tuen tarve jatkuu.

Vaativa konsultaatio