VIP-verkosto

Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittäminen 2018-2020

Lataa tulostettava VIP-verkosto -esite.

Very Important Person VIP viittaa tässä yhteydessä oppilaisiin, jotka oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvitsevat vaativaa erityistä tukea. Näitä oppilaita arvioidaan olevan Suomessa noin 10 000. Vaativa erityinen tuki viittaa nimensä mukaisesti oppilaille tarjottavan tuen vaativuuteen. Tuki on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua.

Kansallinen kick off –tapahtuma oli Helsingissä 12.3.2018. Alueelliset verkostotapaamiset käynnistyivät huhti-toukokuun vaihteessa 2018. Alueiden verkostoissa on kussakin noin sata eri toimijoita edustavaa asiantuntijaa. VIP-verkoston kehittämistyöhön kutsuttiin vaativaan erityiseen tukeen liittyviä toimijoita muun muassa varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, sairaalaopetuksesta, koulukodeista, Elmeri-kouluista, erityiskouluista, aluehallintovirastoista, Sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmasta, lastensuojelulaitoksista, erityisopettajia kouluttavista yliopistoista sekä tutkimusyksiköistä. Lisäksi alueellista toimintaa suunnittelee ja ohjaa kullakin alueella ydinryhmät, joissa on 12-15 eri aloja edustavaa asiantuntijaa. Verkostotapaamiset jatkuvat syksyllä 2018 ja keväällä 2019 kahden päivän (1+1) tapaamisilla. VIP-verkostoon linkittyy myös muuta toimintaa, kuten täydennyskoulutuksia ja tutkimuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kehittämisryhmän (2015-2017) loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli vaativan erityisen tuen oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Loppuraportissa on 12 ehdotusta, jotka paitsi keskittyvät vaativan erityisen tuen kehittämiseen, myös linkittyvät käynnissä olevaan Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan.

VIP-toiminnan käynnistäminen perustuu kehittämisehdotus numero kolmeen: Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka nimetään VIP-verkostoiksi. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteisalueesta. Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja.


(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja.  Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite.

Kehittämistoiminta tapahtuu sote-uudistusta mukaillen viidellä alueella. OYS alueen (sininen) muodostavat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Länsi-Pohja.  KYS alueen (kirkas vihreä) muodostavat Pohjois-, Itä- ja Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. TAYS-alueen (oranssi) muodostuu Pirkanmaasta, Etelä-Pohjanmaasta ja Kanta-Hämeestä. TYKS-alueeseen (vaalean vihreä) kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Vaasa ja HYKS-alueeseen (tummin vihreä) kuuluvat Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso sekä Päijät-Häme.

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Monialainen kutsuttu ohjausryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi VIP-toiminnan etenemistä.