Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittäminen

VIP-verkostossa kehitettiin lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkui kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

Very Important Person eli VIP viittaa lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa. Oppilaalla voi olla esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, autismikirjon häiriöitä, kehitysvammaisuutta tai vaikea- ja monivammaisuutta. Annettava tuki on yleensä pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua.

VIP-verkosto tukee lähikouluperiaatetta

Opetus pyritään järjestämään ensisijaisesti oppilaan omassa lähikoulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa. Verkosto tuotti oppaita, joiden avulla kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta. Oppilaan kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan hänen tarpeidensa mukaisesti. Verkoston tavoitteena oli, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus saada opetusta toteutuu aina, kun se on hänen terveytensä huomioon ottaen mahdollista.

VIP-verkoston toiminnan tavoitteet

VIP-verkoston tavoitteena oli tukea monialaisen yhteistyön kehittämistä sekä toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa. Verkoston tuottamilla oppailla ja selvityksillä kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta.

Monialaisen yhteistyön kehittäminen

Tavoitteena oli uusien yhteistyön rakenteiden luominen monialaisten toimijoiden kesken. Tämä tapahtui luomalla konkreettisia toimintamalleja sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden välille sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa lisättiin.

Kuvan linkit: Vaativa konsultaatio ja OT-keskus.

Toimintakulttuurin muutos

Tavoitteena oli toimijoiden sitouttaminen yhdessä tekemisen kulttuuriin sekä tasavertaisen yhteistyön tekemiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Edistettiin yhdessä oppimista sekä hyvien käytäntöjen, työvälineiden ja innovaatioiden jakamista. Kehitettiin ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea sekä huolehditaan tuen yhtenäisestä jatkumosta varhaiskasvatuksesta läpi koulupolun.

Osaamisen vahvistaminen

Tavoitteena oli luoda monialaisia toimintamalleja ja lisätä osaamista temaattisissa verkostoissa, joita on perustettu keskeisiksi koettujen kehittämisaiheiden ympärille. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ja vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden kehittämisosaamista sekä kannustaa tavoitteelliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan.

Verkostoja luomalla parannettiin kuntien ja yksityisten opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia hyödyntää Elmeri-koulujen, valtion koulukotikoulun ja sairaalaopetuksen yksiköiden sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin osaamista vaativan erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa

Tavoitteena oli lisätä opettajankouluttajien tietoisuutta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta niin, että kaikki opettajakoulutuksesta valmistuvat saisivat tulevaisuudessa paremmat valmiudet näiden oppilaiden opettamiseksi.

Tavoitteena oli edistää yliopistotasoista selvitys- ja tutkimustyötä erityisesti inkluusion esteistä vaativan erityisen tuen oppilaiden kohdalla. Lisäksi edistettiin monialaista tutkimusta ja pyrittiin jalkauttamaan vaativan erityisen tuen tutkimus arjen käytänteiksi.

VIP-verkoston vastuut ja toiminta vakiinnuttamiskaudella 2021-2022

VIP-verkoston toimintaa ohjasi johtoryhmä, jonka jäsenet koostuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen edustajista. Puheenjohtajana toimi ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen.

Toiminnassa oli kolme kokonaisuutta: kansallinen VIP-työ, VIP-aluetyö sekä Vaatu-työ. Vakiinnuttamiskaudella korostoi kuntien kanssa tehtävä yhteistyö, jota varten VIP-työhön kutsuttiin mukaan kunnista VIPU-henkilöt.

Vuosina 2021-2022 toimintaa johtaa johtoryhmä, jossa on edustajia opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta. Toimintaan kuuluu kansallinen VIP-työ, VIP-aluetyö sekä Vaatu. Aluetyössä monialaiset ryhmät suunnittelevat toiminnan Valterin sekä tarvittaessa OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa. Operatiivista toimintaa koordinoivat Valterin yhdyshenkilöt. VIPU-yhdyshenkilöitä ovat opetuksen järjestäjien nimeämät tuen vastuuhenkilöt ja opiskeluhuollon edustajat. Vaatu-työnyrkki koordinoi Vaatu-työtä viidellä alueella. VIP-verkosto tekee yhteistyötä sote- ja perhekeskusten sekä OT-keskusten kanssa.

VIP-verkostotoiminta käynnistyi vuonna 2018

VIP-verkostotyö perustui Vaativan erityisen työryhmän loppuraportissa (2017) esitettyihin 12 kehittämisehdotukseen, jotka keskittyivät vaativan erityisen tuen kehittämiseen. Ne linkittyivät Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan.

VIP-verkostotoiminta käynnistettiin alueellisilla kick off -tilaisuuksilla. Videossa on toiminnan vastuuhenkilöiden ajatuksia keväällä 2018.