Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittäminen

Very Important Person, VIP, eli erittäin tärkeä henkilö, viittaa tässä yhteydessä oppilaisiin, jotka oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvitsevat vaativaa erityistä tukea. Näitä oppilaita arvioidaan olevan Suomessa noin 10 000. Vaativa erityinen tuki kuvaa nimensä mukaisesti oppilaiden tarvitseman avun luonnetta. Tuki on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua.

VIP-verkoston valtakunnallinen kick off –tapahtuma ja alueelliset verkostotapaamiset käynnistyivät keväällä 2018. Alueiden verkostoissa on kussakin noin sata eri toimijoita edustavaa asiantuntijaa.

Kehittämistyöhön kutsuttiin vaativaan erityiseen tukeen liittyviä toimijoita muun muassa varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, sairaalaopetuksesta, koulukodeista, Elmeri-kouluista, erityiskouluista, aluehallintovirastoista, Sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmasta, lastensuojelulaitoksista, erityisopettajia kouluttavista yliopistoista sekä tutkimusyksiköistä.

Suuri osa työstä tehdään alueellisesti

Toimintaa suunnittelee ja ohjaa kullakin alueella ydinryhmä, jossa on 12-15 eri aloja edustavaa asiantuntijaa. Alueellisia verkostotapaamisia järjestetään kahden päivän (1+1) tapaamisina lukukausittain. VIP-verkoston puitteissa järjestetään myös muuta toimintaa, kuten täydennyskoulutuksia ja tutkimuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kehittämisryhmän (2015-2017) loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli vaativan erityisen tuen oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Loppuraportissa on 12 ehdotusta, jotka paitsi keskittyvät vaativan erityisen tuen kehittämiseen, myös linkittyvät käynnissä olevaan Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan.

VIP-toiminnan käynnistäminen perustuu kehittämisehdotus numero kolmeen: Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka nimetään VIP-verkostoiksi. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteisalueesta. Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja.

Kehittämistoiminnalla pyritään tehostamaan alueellisia resursseja

Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja.  Vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin tulee vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin jo lähikouluissa. Ennaltaehkäisevästä työstä halutaan tehdä normi pitkällä aikavälillä.

Kehittämistoiminta tapahtuu sote-uudistusta mukaillen viidellä alueella. OYS-alueen (sininen) muodostavat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Länsi-Pohja.  KYS-alueen (punainen) muodostavat Pohjois-, Itä- ja Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. TAYS-alueen (tumman vihreä) muodostuu Pirkanmaasta, Etelä-Pohjanmaasta ja Kanta-Hämeestä. TYKS-alueeseen (keltainen) kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Vaasa ja HYKS-alueeseen (vaalen vihreä) kuuluvat Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso sekä Päijät-Häme.

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Monialainen kutsuttu ohjausryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi VIP-toiminnan etenemistä.