Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittäminen

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vuonna 2018 alkanut kehittämistyö jatkuu uudella kaksivuotisella kaudella vuosina 2021 – 2022.

Very Important Person eli VIP viittaa lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa. Oppilaalla voi olla esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, autismikirjon häiriöitä, kehitysvammaisuutta tai vaikea- ja monivammaisuutta. Annettava tuki on yleensä pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua.

VIP-verkosto tukee lähikouluperiaatetta

Opetus pyritään järjestämään ensisijaisesti oppilaan omassa lähikoulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa. Verkosto tuottaa oppaita, joiden avulla kasvatetaan koulutusalan henkilöstön, vanhempien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden tietämystä aiheesta. Oppilaan kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan hänen tarpeidensa mukaisesti. Verkoston tavoitteena on, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus saada opetusta toteutuu aina, kun se on hänen terveytensä huomioon ottaen mahdollista.

VIP-verkoston toiminnan tavoitteet

Monialaisen yhteistyön kehittäminen

Tavoitteena on uusien yhteistyön rakenteiden luominen monialaisten toimijoiden kesken. Tämä tapahtuu luomalla konkreettisia toimintamalleja sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden välille sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa lisätään.

Toimintakulttuurin muutos

Tavoitteena on toimijoiden sitouttaminen yhdessä tekemisen kulttuuriin sekä tasavertaisen yhteistyön tekemiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Edistetään yhdessä oppimista sekä hyvien käytäntöjen, työvälineiden ja innovaatioiden jakamista. Kehitetään ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea sekä huolehditaan tuen yhtenäisestä jatkumosta varhaiskasvatuksesta läpi koulupolun.

Osaamisen vahvistaminen

Tavoitteena on luoda monialaisia toimintamalleja ja lisätä osaamista temaattisissa verkostoissa, joita on perustettu keskeisiksi koettujen kehittämisaiheiden ympärille. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden kehittämisosaamista sekä kannustaa tavoitteelliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan.

Verkostoja luomalla parannetaan kuntien ja yksityisten opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia hyödyntää Elmeri-koulujen, valtion koulukotikoulun ja sairaalaopetuksen yksiköiden sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin osaamista vaativan erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa

Tavoitteena on lisätä opettajankouluttajien tietoisuutta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta niin, että kaikki opettajakoulutuksesta valmistuvat saisivat tulevaisuudessa paremmat valmiudet näiden oppilaiden opettamiseksi.

Tavoitteena on edistää yliopistotasoista selvitys- ja tutkimustyötä erityisesti inkluusion esteistä vaativan erityisen tuen oppilaiden kohdalla. Lisäksi edistetään monialaista tutkimusta ja pyritään jalkauttamaan vaativan erityisen tuen tutkimus arjen käytänteiksi.

VIP-verkoston vastuut ja toiminta vakiinnuttamiskaudella 2021-2022

VIP-verkoston toimintaa ohjaa johtoryhmä, jonka jäsenet koostuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen edustajista. Puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen.

Toiminnassa on kolme kokonaisuutta: kansallinen VIP-työ, VIP-aluetyö sekä Vaatu-työ. Uudella kaudella korostuu kuntien kanssa tehtävä yhteistyö, jota varten VIP-työhön kutsutaan mukaan kunnista VIPU-henkilöt.

Vuosina 2021-2022 toimintaa johtaa johtoryhmä, jossa on edustajia opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta. Toimintaan kuuluu kansallinen VIP-työ, VIP-aluetyö sekä Vaatu.  Aluetyössä monialaiset ryhmät suunnittelevat toiminnan Valterin sekä tarvittaessa OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa. Operatiivista toimintaa koordinoivat Valterin yhdyshenkilöt.  VIPU-yhdyshenkilöitä ovat opetuksen järjestäjien nimeämät tuen vastuuhenkilöt ja opiskeluhuollon edustajat.  Vaatu-työnyrkki koordinoi Vaatu-työtä viidellä alueella. VIP-verkosto tekee yhteistyötä sote- ja perhekeskusten sekä OT-keskusten kanssa.
Kuvaa on päivitetty Vaatu-työn osalta 11/2021.

 

VIP-verkostotoiminta käynnistyi vuonna 2018

VIP-verkostotyö perustuu Vaativan erityisen työryhmän loppuraportissa (2017) esitettyihin 12 kehittämisehdotukseen, jotka keskittyvät vaativan erityisen tuen kehittämiseen. Ne linkittyvät myös käynnissä olevaan Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan.

VIP-verkostotoiminta käynnistettiin alueellisilla kick off -tilaisuuksilla. Videossa on toiminnan vastuuhenkilöiden ajatuksia keväällä 2018.