Den svenska samarbetsgruppen för krävande konsultation inom VIP-nätverket ordnar webbinarier för fortbildning inom temat undervisning enligt verksamhetsområde.

Fortbildningen genomförs med handledande lärare Kukka-Maaria Kaukomaa och Jenny Sjöström vid Valteri center för lärande och kompetens. Kukka-Maaria är bland annat PeM (specialpedagogik), socionom och neuropsykiatrisk tränare och är sakkunnig då det gäller undervisning enligt verksamhetsområde. Jenny har erfarenhet av förverkligande av inkluderande undervisning. Hon är insatt bland annat i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende, ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) och neuropsykiatriska utmaningar.

Fortbildningen genomförs i Teams under två eftermiddagar enligt följande:

16.2.2022 12.30–15.30
Innehåll: grunderna för undervisning enligt verksamhetsområde, målgruppen elever, beslutsprocesser, samt mål och innehåll i verksamhetsområdena.
Anmälan senast 9.2.2022 via denna länk.

30.3.2022 12.30–15.30
Innehåll: uppgörande av IP, uppföljning och bedömning samt råd och tips för skolvardagen.
Anmälan senast 23.3 2022 via denna länk.

Observera att fortbildningen är tvåspråkig. Innehållet i den andra fortbildningsdelen bygger påinnehållet i den första. Det är därför önskvärt att man om möjligt deltar i båda webbinarierna.

Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Josefin Svedin, rektor, Valteri center för lärande och kompetens