VIP i Svenskfinland – som på Strömsö?

Barn och ungdomar i behov av krävande särskilt stöd finns också bland svenskspråkiga i Finland. När VIP nätverksarbetet startade år 2018 var det en självklarhet att också de finlandssvenska aktörerna som arbetar för barn och unga i behov av krävande särskilt stöd, skulle vara med i det nationella VIP utvecklingsarbetet. Utmaningarna i att skapa ett fungerande stödnätverk för dessa barn och ungdomar är nationellt heltäckande, oberoende av språk och därför behöver vi kunskap och samarbete över språkgränserna för att få en fungerande helhet. Arbetet gäller inte enbart arbete över språkgränserna utan speciellt viktigt i VIP nätverksarbetet är att utveckla servicemodeller som är mångprofessionella och sektorsövergripande inom utbildning samt social- och hälsovård.

Bakgrund och målsättning

Bakgrunden till VIP arbetet är bland annat det gemensamma forsknings- och utvecklingsprojektet VETURI 2011-2015 vid Helsingfors och Jyväskylä universitet. Forskningen lyfte fram de utmaningar som utbildningsanordnare, lärare, vårdnadshavare och organisationer påpekade gällande att ordna undervisning samt rätten att få undervisning för elever i behov av krävande särskilt stöd. I forskningen beaktade man också responsen ur lagliga perspektiv. I slutrapporten som  Undervisnings- och kulturministeriet publicerade 2017, Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa, är VIP arbetet det tredje utvecklingsförslaget av sammanlagt tolv.

Målsättningen med VIP-nätverkets arbete 2018-2020 är att utveckla det mångprofessionella samarbetet mellan utbildning, sociala sektorn och hälsovården. Dessutom vill man förändra verksamhetskulturen så att tidigt ingripande och förebyggande stödåtgärder blir lättillgängliga. Målet är också att stärka den kunskap som finns inom området och sprida god praxis och fungerande modeller över kommungränserna. Samarbete med forskning och universitet samt lärarutbildningen är också en viktig del i arbetet.

Huvudmålsättningen är alltså att barn och unga som är i behov av krävande särskilt stöd får stödet tidigare, lättare och mera effektivt.

Nätverksarbetet så långt

Nätverkets arbete styrs och utvärderas av en mångprofessionell styrgrupp som Undervisnings- och kulturministeriet grundat. VIP-nätverkets arbete är regionalt indelat enligt de fem universitetscentralsjukhusområdena; HUCS, ÅUCS, TAUS, KUS och OUS. Svenskspråkiga deltagare finns inom HUCS och ÅUCS området. Inom de fem regionala verksamhetsområden planeras och koordineras verksamheten av en tillsatt mångprofessionell kärngrupp. Svenskspråkiga kärngruppsrepresentanter finns i HUCS och ÅUCS verksamhetsområde.

Sedan VIP arbetet inleddes har det hänt en hel del. Bland annat har det inom alla verksamhetsområden pågått kontinuerliga nätverksträffar ca två dagar per termin. I de dagarna har ca 100 personer/område från olika sektorer deltagit i fortbildning och kunskapsöverföring gällande lagstiftning, nya infallsvinklar, nätverkssamarbete, nya verksamhetsmodeller för elevvården och lokala välfungerande modeller för barn och unga i behov av krävande särskilt stöd. Mycket material från nätverksdagarna går att hitta på svenska på VIP-nätverkets hemsida vip-verkosto.fi.

Förutom nätverksdagarna har det grundats tre temagrupper som specifikt arbetar med följande aktuella ämnesområden; elever som inte går i skola, utbildning som ordnas enligt verksamhetsområde och elever som är placerade utanför deras egna hem.

I samband med VIP-nätverksarbetet har också ett intensivt forskningssamarbete, TUVET, inletts med Helsingfors Universitet, Jyväskylä Universitet och Universitetet i Östra Finland.

VAATU Svenskspråkiga aktörer och utmaningar inom krävande särskilt stöd

VAATU är förkortningen på de aktörer som inom undervisningssektorn arbetar specifikt med krävande särskilt stöd nationellt; sjukhusundervisningen, statens skolhem, Valteri center för lärande och kompetens och Elmeri-skolorna. Under hösten 2019 har samarbetet mellan dessa fyra aktörer inletts för att bygga upp en fungerande och heltäckande konsultationsmodell gemensam för alla verksamhetsområden.

I Svenskfinland har vi utöver det nationella VAATU-arbetet även samlat de aktörer som erbjuder tjänster på svenska. Aktörer som arbetar med krävande särskilt stöd på svenska är; sjukhusundervisningen, Statens skolhem, Valteri center för lärande och kompetens, Skilla och skolor som i sin verksamhet har grupper med undervisning enligt verksamhetsområde motsvarande Elmeri.  Med dessa aktörer har vi haft två samarbetsmöten för att kartlägga tillgången och behovet av svenskspråkiga tjänster. Deltagarna har även utsett representanter från de svenska aktörerna till de nationella VAATU grupperna inom HUCS och ÅUCS verksamhetsområde.

Utmaningarna som lyfts fram från fältet gällande krävande särskilt stöd på svenska i Finland, är bland annat följande;

Avsaknad av svenskspråkiga tjänster områdesvis.
Stor variation i tolkningen av vem som skall studera enligt verksamhetsområde.
Bristfällig informationsöverföring vid stadieövergångar.
Stor brist på behöriga lärare och psykologer i södra Finland.
Avsaknad av heltäckande sjukhusundervisning.
Tidsbrist i vardagen för att kunna samarbeta i nätverk.
Önskemål om en svenskspråkig VIP-nätverksdag har framkommit i många diskussioner och till hösten kommer en svensk VIP-nätverksdag att förverkligas.

Fortsättning

Och svaret på frågan om det går som på Strömsö med VIP-nätverksarbetet på svenska i Finland är: Nej, inte ännu! Vi har kommit en bit på vägen men medvetenhet, vilja och samarbete över sektorsgränserna måste stärkas ytterligare. Vi behöver delta aktivt i det nationella VIP-utvecklingsarbetet för att skapa värdefulla fungerande tvåspråkiga lösningar.

 

Misa Möller

Svenskspråkig kontaktperson för VIP-nätverket
Handledande lärare, Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

misa.moller@valteri.fi

 

Gå till TUVET-sidorna via den här länken