Mitä vaativan erityisen tuen palveluja on tarjolla?

Lapsille ja nuorille suunnattujen vaativan erityisen tuen palvelujen kehittäminen jatkuu VIP-verkostossa suunnitellun mukaisesti. Tavoitteena on kartoittaa moniammatillisesti eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut ja toisaalta se, mitä palveluja tarvittaisiin, mutta jotka puuttuvat.  Nykyisin kunnissa on epätietoisuutta tai hajanaista tietoa eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden, kuten yhdistysten tarjoamista vaativan erityisen tuen palveluista lapsille ja nuorille. Tiedon puute saattaa pahimmillaan vaikeuttaa lasten tilanteita tai toisaalta aiheuttaa esimerkiksi päällekkäisyyttä toimenpiteissä. Tarjonnan koordinointi on vähäistä. Palvelut eivät aina tavoita tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria riittävän ajoissa ja oikea-aikaisesti. LAPE-hankkeessa tehty hyvä kehittämistyö on vasta tulollaan tiedoksi ja hyödynnettäväksi myös sivistystoimeen.

Kartoituksessa kerättyjen tietojen pohjalta voidaan suunnitella nykyistä paremmin toimivia lapsi- ja nuorikeskeisiä palvelukokonaisuuksia vaativaan erityiseen tukeen kunnallisesti ja alueellisesti. Tiedonkeruuta tukee parhaiten maakunnallisissa ryhmissä työskentely. Tämän mahdollistamiseksi on sovittu, että helmikuun verkostopäivät organisoidaan maakuntatasoisesti ja huhtikuussa jälleen viidellä alueella.  Poikkeuksen tästä tekevät HYKS-alue, jonka molemmat verkostopäivät järjestetään alueellisena sekä OYS-alue, jonka molemmat päivät järjestetään maakunnallisina työskentelypäivinä.

Muuta VIPinää keväällä 2019

Alueellisten verkostojen kehittämistyön lisäksi VIP:ssa tapahtuu paljon kevään aikana. Koulua käymättömien oppilaiden tukemiseen liittyvän teemaryhmän asiantuntijatyöskentely on käynnistynyt aktiivisesti ja 27.3. järjestetään maksuton Koulua koulua käymättömille -kokoontumisajo Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Kaksi muuta teemaryhmää (Toiminta-alueittainen opetus ja Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset) käynnistyvät syksyllä. Näiden asiantuntijaryhmien kokoaminen on alkamassa.

Keskeisenä tavoitteena keväällä on entisestään tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä vaativan erityisen tuen toimijoiden, kuten sairaalaopetuksen, valtion koulukotien ja Elmeri-koulujen kesken. Lisäksi tarkoituksena on käynnistää opiskeluhuollon ohjausryhmien kehittämispilotointi.

Kunta-agenttien toimenkuvasta ja yhteistyöstä VIP:n kanssa kertoo videolla hankekoordinaattori Jaana Koski.

VIP-verkostoa tukeva TUVET-tutkimus- ja kehittämishanke on käynnissä. Se tarjoaa mm. maksutonta täydennyskoulutusta huhti- ja toukokuussa eri puolilla Suomea. Lisätietoa löytyy hankkeen kotisivuilta www.tuvet.fi

Lisää kuntia toivotaan mukaan VIP-työhön

Kaikki kunnat eivät ole vielä mukana VIP-verkostossa, joten toivotamme uudet toimijat tervetulleiksi mukaan! Erityisesti tarvitaan lisää kehittämisestä kiinnostuneita lastensuojelun ja opiskeluhuollon edustajia, jotta saamme kattavan näkemyksen yhteisestä tekemisestä. Tarvitaan moniäänistä vuoropuhelua, jolla rakennetaan luontevia yhdyspintoja. Yhteinen moniammatillinen työskentely hyödyttää kaikkia – erityisesti lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tueksi. Ilmoittautumiset oman alueen yhdyshenkilölle, yhteystiedot löytyvät täältä https://vip-verkosto.fi/yhteystiedot/

Kullakin alueella on oma 14-15 hengen moniammatillinen ydinryhmänsä, joka suunnittelee ja koordinoi alueellista kehittämistyötä. Alueelliseen työhön liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä ydinryhmien puheenjohtajiin:

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Toiminnan etenemistä ohjaa, seuraa ja arvioi monialainen ohjausryhmä, jonka kausi päättyy 31.12.2020.

Lisätietoja antavat

Voit ladata tulostettavan tiedotteen tästä.