Kieli
Kyseessä oleva käytänne on
paikkakuntakohtainen
Käytänne koskee ensisijaisesti
kasvun ja oppimisen tukea, oppimisen ja koulunkäynnin tukea
Käytänne soveltuu
pieneen yksikköön / kuntaan
VIP-verkoston tavoite, johon käytänne ensisijaisesti kohdentuu
Osaamisen vahvistaminen
Alue
HYKS

Lähtötilanteen kuvaus

Kouluilla oli erilaiset tavat kirjata ja kuvata pedagogisiin asiakirjoihin oppilaan tavoitteita, tavoitteiden mukaista tuen suunnittelua ja toteutusta sekä tuen riittävyyden ja vaikuttavuuden arviointia.

Tavoitteena oli luoda ja ottaa käyttöön yhtenäiset tavat kirjata ja ennen kaikkea toteuttaa erilaisia tuen muotoja kaikissa kouluissa. Tämä edellytti yhteistä ymmärrystä kolmiportaisesta tuesta kunnan sisällä.

Kehittämistoimet

Kunnan konsultoiva erityisopettaja ja oppilashuollon päällikkö muodostivat työparin ja toteuttivat KOPO-kiertueen, jonka aikana vierailivat jokaisella koululla. Koulukäynneille työpari suunnitteli 2-3 ajankohtaista teemaa liittyen kolmiportaiseen tukeen. Lisäksi aikaa varattiin myös koulun omille kysymyksille.

Koulukiertueilla on käsitelty muun muassa erityisiä opetusjärjestelyjä, tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden opetusjärjestelyjä, opiskelua painoalueittain ja kunnan sisäistä konsultaatiomallia.

Yhteistyö

Työparina toimivat kunnan konsultoiva erityisopettaja ja oppilashuollon päällikkö. Yhteistyötä tehtiin lisäksi opetuspäälliköiden sekä rehtoreiden kanssa.

KOPO-kiertueen kautta pyrittiin osaltaan jalkauttamaan alueen Oikeus oppia -hankkeessa syntyneitä toimintamalleja. Hankkeessa on mukana Loviisa, Porvoo, Lapinjärvi ja Sipoo. Työparin palkkakustannukset korvattiin kyseisen hankkeen rahoituksesta.

Ilon aiheet ja haasteet

Yhteinen keskustelu ja pohdinta on lisännyt tietoa ja ymmärrystä kolmiportaisen tuen mahdollisuuksista kaikilla tuen tasoilla. Lisäksi toiminta on edistänyt pedagogisen osaamisen ja oppilashuollon osaamisen yhdistämistä.

Haasteita ovat olleet yhteisen ajan löytäminen, konsultaation hyödyntäminen, suunnitelmallisuus tuen järjestämisessä, toimintakulttuurin muutos ja inkluusio sekä johtamisjärjestelmä.

Tulokset

KOPO-kiertue on lisännyt kunnassa tietoa koulujen nykytilanteesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Suunta on kohti yhtenäisiä käytäntöjä. Vuoropuhelua kentän/koulujen ja hallinnon/koulutuspalvelujen välillä on aiempaa enemmän.

Lisätietoja: anne.salmela@sipoo.fi