Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Dessa elever uppskattas i Finland uppgå till cirka 10 000. Som namnet antyder hänvisar krävande särskilt stöd till att stödet som erbjuds eleverna är krävande. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete.

Eleverna kan ha svåra psykiska symptom, autismspektrum, en diagnos om utvecklingsstörning eller flera och svåra funktionshinder. Dessa elever studerar i undervisningsgrupper eller specialgrupper vid skolor som erbjuder grundläggande utbildning, i kommunala och privata specialskolor, i sjukhusundervisning, i Valteri center för lärande och kompetens skolor, i Elmeri-skolor eller i statliga skolhems skolor.

I slutrapporten för den utvecklingsgrupp (på finska) som Undervisnings- och kulturministeriet tillsatt (2015 – 2017) finns 12 förslag som utöver att fokusera på utvecklingen av krävande särskilt stöd, även kopplas till pågående program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).

Utvecklingsförslag nummer tre: Enheter för sjukhusundervisning, Elmeri-skolor, statens skolhemsskolor, kommunala specialskolor, Centret Valteri för lärande och kompetens samt universitetsbaserade och övriga forsknings- och utbildningsenheter inom specialpedagogik utgör regionala samarbetsnätverk, som benämns VIP-nätverk. Nätverket utgörs av fem områden som dras upp i enlighet med vårdreformen. Utifrån dessa nätverk tar man fram styr- och utvecklingsnätverk för krävande särskilt stöd.

Till utvecklingsarbetet för VIP-nätverket kallades aktörer inom krävande särskilt stöd bland annat inom förskoleundervisningen, undervisningsväsendet, sjukhusundervisning, skolhem, Elmeri-skolor, specialskolor, regionförvaltningsverk, Social- och hälsovårdsministeriets program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE), barnskyddsanstalter, universitet som utbildar speciallärare samt forskningsenheter.

Syftet med utvecklingsverksamheten är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen. Målet är att svara mera flexibelt och mångsidigt på behoven hos de elever som behöver krävande särskilt stöd och behoven hos deras lärare i barnens och ungdomarnas egna verksamhetsmiljöer, till exempel i deras närskolor. Ett förebyggande arbetssätt betonas i verksamheten, och målet på lång sikt är att etablera denna verksamhet.

De regionala nätverksträffarna inleddes i april-maj 2018. Inom de regionala nätverken finns cirka hundra sakkunniga som representerar olika aktörer. Dessutom grundas kärngrupper med 12 – 15 deltagare som ska planera och styra den regionala verksamheten. Nätverksträffarna fortsätter på hösten 2018 och våren 2019 (1+1). VIP-nätverket omfattar även annan verksamhet, såsom fortbildning och forskning.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att genomföra utvecklingsverksamheten i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Valteri center för lärande och kompetens. En mångprofessionell styrgrupp (länk till brevet) under ledning av direktör Jari Rajanen (undervisnings- och kulturministeriet) styr, följer upp och utvärderar hur VIP-verksamheten framskrider.